Privacyverklaring

De Wegwijzer Circulair Inkopen valt onder het beheer van MVO Nederland.

MVO Nederland versnelt de route naar de nieuwe economie. Samen met ondernemers werken we aan klimaatneutrale, circulaire, inclusieve bedrijfsmodellen met eerlijke ketens. MVO Nederland is de versneller voor ondernemers richting de nieuwe economie. MVO Nederland vindt de persoonlijke levenssfeer van haar partners, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website belangrijk. Daarom gaat MVO Nederland zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Stichting MVO Nederland is gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 500 in Utrecht.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens

Wanneer je je registreert of aanmeldt voor een van onze producten, diensten of activiteiten, wanneer je een publicatie bestelt, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met MVO Nederland of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van MVO Nederland.

Welke gegevens verwerken wij

We verwerken de volgende gegevens:

 • je registratiegegevens: dit zijn de gegevens die wij je verzoeken in te vullen bij registratie als partner dan wel voor een van onze producten of diensten, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf en de vestigingsplaats van het bedrijf. Indien je daarmee expliciet hebt ingestemd mogen we je e-mailadres gebruiken voor het toesturen van gerelateerde aanbiedingen van diensten van MVO Nederland.
 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID.

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om je nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen;
 • om je aanbiedingen te doen van diensten en producten van MVO Nederland, mits je hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven;
 • om het inloggen via social media (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • om de  producten en diensten van MVO Nederland te verbeteren en beter te doen afstemmen op je gebruik dan wel je interesses;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting

MVO Nederland gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden.

Wanneer verstrekken wij je persoonsgegevens aan derden

MVO Nederland verstrekt alleen in de volgende gevallen je persoonsgegevens aan andere partijen:

 • voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening;
 • als de gegevens openbaar zijn;
 • als MVO Nederland op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe zit het met links naar websites van derde partijen

Indien je via de website of andere diensten of producten van MVO Nederland terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. MVO Nederland controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar MVO Nederland naar linkt. MVO Nederland adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.

Hoe kun je je toestemming intrekken

Indien je geen marketing en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar [email protected]. We zullen binnen een periode van 4 weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen.

Let er wel op dat we je nog op andere gronden mailings en berichten kunnen blijven sturen, zoals bijvoorbeeld in het kader van je partnerschap.  

Wat zijn je rechten

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens.

Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou MVO Nederland verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. We behandelen je verzoek binnen 4 weken na ontvangst.

Je kunt je persoonsgegevens die MVO Nederland heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: [email protected]. We zullen binnen 4 weken reageren op je verzoek.

MVO Nederland kan je vragen je identiteit aan te tonen indien je verzoeken tot inzage of wijziging indient.

Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop MVO Nederland omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we je gegevens

MVO Nederland bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Hoe gaan we om met cookies

MVO Nederland maakt op haar websites gebruik van cookies en andere internettechnieken. We hebben hiervoor een cookiebeleid, dat vind je hier.

Hoe gaan we om met meldingen van zwakke plekken in de beveiliging van onze systemen

MVO Nederland heeft een responsible disclosure beleid waarin we aangeven hoe je je bevindingen over de veiligheid van onze systemen kunt melden en hoe wij hiermee omgaan.

Wijziging van deze Privacyverklaring

MVO Nederland heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de website www.mvonederland.nl of een van de andere door MVO Nederland beheerde websites. Verder zullen we je als gebruiker om akkoordverklaring met de gewijzigde Privacyverklaring vragen. Indien je niet akkoord wenst te gaan of gaat, zal je gebruikersaccount worden geblokkeerd en/of worden opgeheven door MVO Nederland.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met [email protected].